BW-Oost: Menu icon

Privacyreglement

BW-Oost hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

 1. Toepassing
  Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die BW-Oost verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden.
  BW-Oost is ermee bekend deze gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de bepalingen in artikel 74 van de Wet Suwi.
 2. Doel
  BW-Oost zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de ter kennis gekomen informatie met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht.
 3. Bewaartermijn
  Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 4 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door BW-Oost vernietigd.
 4. Verstrekking aan derden
  1. BW-Oost behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk.
   Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan of indien BW-Oost hiertoe wettelijk verplicht is.
  2. BW-Oost is gerechtigd om gegevens inzake de opdracht en het verloop aan derden te verstrekken binnen het kader van erkenningsregelingen. Deze instellingen gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 5. Toegankelijkheid van klantgegevens
  BW-Oost bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, zowel digitaal als op schrift. BW-Oost neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Bescherming privacy klant
  BW-Oost informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.
 7. Rechten klanten
  BW-Oost informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. BW-Oost maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Klanten hebben ten allen tijde recht op inzage van het dossier, alsmede aan wie eventueel informatie is verstrekt. BW-Oost verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan klanten.
BW-Oost: logo Ik Doe Mee
BW-Oost: logo blikopwerk
BW-Oost: logo SANET
BW-Oost is partner van
BW-Oost: Logo CEREO
landelijk georganiseerd
lokaal uitgevoerd