Onze nieuwe website is in ontwikkeling. Voor meer informatie, neem contact met ons op.
BW-Oost: Menu icon

Klachtenreglement

BW-Oost hanteert dit klachtenreglement bij klachten die door klanten geuit worden.

 1. Definitie
  Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid gericht aan BW-Oost, met betrekking op de uitvoering van haar werkzaamheden, waarop door de indiener een antwoord of oplossing verwacht wordt.
 2. Rechten en plichten van de indiener
  1. Iedere klant of opdrachtgever heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden die voor of in opdracht van de indiener zijn uitgevoerd.
  2. De indiener ondervindt geen nadelige hinder bij of van het indienen van een klacht.
  3. BW-Oost draagt zorg voor een behoorlijke en empatische behandeling van de klacht.
  4. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend door de indiener en bevat tenminste:
   1. de naam en het adres van de indiener;
   2. de dagtekening;
   3. een omschrijving van de klacht.
  5. BW-Oost kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet, niet in behandeling te nemen, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad om de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen. Hiertegen is geen mogelijkheid tot beroep aanwezig.
  6. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
  7. De klager kan op ieder moment een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de status van de behandeling. BW-Oost beantwoordt dit verzoek binnen redelijke termijn.
 3. Behandeling van klachten
  1. De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dient minimaal te zijn opgenomen: een korte omschrijving van de klacht (incl. datum, plaats en bijzondere omstandigheden), de verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen men verwacht de klacht af te handelen.
  2. De behandelaar van de klacht is zelf niet bij de klacht betrokken en stelt zich bij de behandeling onafhankelijk op.
  3. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de klager, omkleed met redenen binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
  4. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
  5. Een klacht wordt binnen een periode van 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen.
   De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de ingediende klacht zijn/worden getroffen. Het besluit of welke getroffen maatregelingen ook, met betrekking tot de klacht, die relevant is (zijn) voor de klager of het betrokken personeel, behoort aan hen te worden bekendgemaakt zodra het besluit of de maatregelen is genomen.
 4. Beroepsmogelijkheid
  Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de arbeidsdeskundige van het UWV of betrokken opdrachtgever.
BW-Oost: logo Ik Doe Mee
BW-Oost: logo blikopwerk
BW-Oost: logo SANET
BW-Oost is partner van
BW-Oost: Logo CEREO
landelijk georganiseerd
lokaal uitgevoerd